Algemene voorwaarden

BESTELLINGEN

1. De bestellingen worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging onzentwege.

2.  Geen enkele bestelling kan worden geannuleerd, tenzij binnen de 8 dagen na de bevestiging van de bestelling en mits ons uitdrukkelijk akkoord.

       In dit geval zal de klant ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 25% van de bestelling met een minimum van €125.

 

PRIJZEN-LEVERINGSTERMIJNEN-VERVOER-EIGENDOMSVOORBEHOUD

 3. Prijzen en leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven.

 4.  Behoudens tegenstrijdig beding, zullen rechten, belastingen en vervoerkosten ten laste van de klant zijn.

      De goederen reizen op risico van de klant zelfs indien zij franco worden verzonden.

5.   De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de facturen.

 

KLACHTEN

 6. Elke klacht dient ons binnen de 8 dagen na levering aangetekend te worden verzonden; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd.

 7.  Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling.

 8.  Daarenboven zal geen terugzending van goederen aanvaard worden, behoudens geschreven akkoord van onzentwege.

 BETALINGSVOORWAARDEN

 9.  Behoudens tegenbericht dient elke betaling te gebeuren op één van de volgende rekeningen:

435-4121501-51

310-0404320-13

van de N.V. INTERNATIONAL FACTORS, Kroonlaan 358 te Elsene aan wie de facturen werden geëndosseerd.

10.  De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle –zelfs nog niet vervallen- facturen met zich mee, niettegenstaande de uitgifte van wisselbrieven op latere data wat dus geen novatie met zich meebrengt, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren.

11.   Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conventionele intresten ad 12% per jaar lopen en een forfaitaire schadevergoeding zal tevens verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het totaal onbetaald factuurbedrag met een minimum van €125.

12.   In geval van geschil zijn alleen de Rechtbanken van BRUSSEL bevoegd.